Mức phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Last Updated on

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 170/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp là 200.000 đồng/giấy phép cấp mới và 100.000 đồng/Giấy phép gia hạn.

Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 36 triệu đồng/Bộ hồ sơ.

Phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 8 triệu đồng/Bộ hồ sơ.

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp đều là 1,2 triệu đồng/Giấy chứng nhận…

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 14, khoản 3 Điều 15 và Điều 41 Luật hóa chất, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Nguồn: chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *