Đề tài dự án khoa học công nghệ

Last Updated on

– Mục tiêu của hoạt động khoa học và công nghệ là xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì vậy Trung tâm đặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

– Trong những năm vừa qua Trung tâm đã tham gia các đề tài, dự án của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các đề tài nghị định thư, các dự án với nước ngoài….
+ Dự án điều tra cơ bản: Điều tra nước thải KCN, điều tra tình hình sử dụng hóa chất, thống kê phân loại, quản lý chất thải nguy hại,… : 10 dự án
+ Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hóa chất, xây dựng giáo trình nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho các doanh nghiệp, Dự án về sản xuất sạch hơn, Xây dựng giáo trình phổ biến GHS cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hóa chất Việt Nam,… : 7 dự án
+ Nhiệm vụ môi trường về BĐKH: 01 nhiệm vụ
+ Đề tài Đánh giá rủi ro hóa chất, kiểm toán chất thải, xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất,…. : 5 đề tài
+ Đề tài nghiên cứu ứng dụng đánh giá ô nhiễm môi trường và xử lý chất thải : 3 đề tài
+ Đề tài nghị định thư với cộng hòa liên bang Đức: 01 đề tài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *