Dịch vụ quan trắc môi trường

Last Updated on

Quan trắc môi trường bao gồm:

– Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường;
– Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.
– Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở (nước mặt, nước ngầm, không khí, đất) – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.
– Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn Hóa chất là một trong những nơi đi đầu trong lĩnh vực quan trắc môi trường tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cập nhật và phát triển ra những phương pháp, công nghệ mới nhất để có thể đưa ra được những đánh giá chính xác nhất về chất lượng môi trường.

Trước khi thực hiện chúng tôi sẽ lên một bản kế hoạch để có thể vạch ra rõ từng bước thực hiện.

Theo đó, kế hoạch quan trắc môi trường sẽ bao gồm:
– Những yêu cầu về thông tin, các thông số, các địa điểm, tần suất và thời gian quan trắc
– Các yêu cầu về trang thiết bị, phương pháp phân tích, đo, thử.
– Yêu cầu về nhân lực và kinh phí thực hiện
Các bước chủ yếu trong quan trắc môi trường
Các bước chủ yếu trong quan trắc môi trường và phân tích môi trường

Sau khi tiến hành quan trắc môi trường xong chúng tôi sẽ:
– Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
– Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
– Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *