Đào tạo, nâng cao năng lực giám sát môi trường

Last Updated on

Trung tâm đang tiến hành đào tạo và nâng cao năng lực giám sát môi trường, vệ sinh lao động…

Các nội dung bao gồm:

– Kiểm soát các nguồn thải

– Đánh giá tác động

– Kiểm soát rủi ro, tai biến môi trường

– Vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn

– Xây dựng tài liệu kiểm soát ô nhiễm

– Tập huấn, nâng cao năng lực quản lý môi trường, vệ sinh lao động

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ liên quan đến môi trường

– Nâng cao nhận thức môi trường

– Tập huấn về tiếp cận hệ thống pháp luật môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *