Đánh giá môi trường và kế hoạch quản lý môi trường

Trung tâm đang tiến hành lập ĐTM các dự án khai thác mỏ, thuỷ điện… cho nhiều dự án tại Điện Biên, Lai Châu, Hoà Bình, Yến Bái…

Các hạng mục đánh giá liên quan đến môi trường gồm:

– Quản lý

– Đánh giá hệ thống kiểm soát

– Đánh giá hệ thống giám sát

– Chương trình giám sát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *