Dịch vụ quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường bao gồm: – Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở đến chất lượng môi trường; – […]