Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất

Last Updated on

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của CEECS có khả năng đo đạc, phân tích mẫu đất với các thông số theo các quy chuẩn quy định hiện hành. 

1. Các quy chuẩn quy định

Các thông số phân tích để kiểm tra chất lượng đất được xác định cụ thể trong các Quy chuẩn sau:

– QCVN 03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

– QCVN 15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất.

2. Các thông số phân tích:

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của CEECS có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết thông số trong mẫu đất được quy định trong các Quy chuẩn hiện hành, bao gồm:

Nhóm thông số vật lý:

Bao gồm: Tỷ trọng, độ ẩm,… 

Nhóm thông số kim loại nặng :

Bao gồm: Cu, Zn, Cd, As, Pb

Nhóm thông số thuốc BVTV:

Bao gồm: Atrazine, Benthiocarb, Cypermethrin, Cartap, Dalapon, Diazinon, Dimethoate, Fenobucarb, Fenoxaprop – ethyl, Fenvalerate, Isoprothiolane, Metolachlor, MPCA, Pretilachlor, Simazine, Trichlorfon, 2,4-D,  Aldrin, Captan, Captafol, Chlordimeform, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene, Isobenzen, Isodrin Lindane, Methamidophos, Monocrotophos, Methyl Parathion, Sodium Pentachlorophenate monohydrate, Parathion Ethyl, Pentachlorophenol, Phosphamidon , Polychlorocamphene

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *