Sơ đồ tổ chức, lực lượng cán bộ

Hiện nay Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn Hóa chất hiện có 27 cán bộ.

Trình độ và năng lực chuyên môn của các cán bộ như sau:

STT Họ tên Lĩnh vực chuyên môn Chức danh Số năm kinh nghiệm
        1 Phạm Huy Đông Thạc sỹ Hóa học Giám đốc 21
        2 Nguyễn Văn Vũ Thạc sỹ Hóa học P. Giám đốc 11
        3 Nguyễn Thị Hạnh Thạc sỹ hóa học P. Giám đốc 15
        4 Phạm Tiến Dũng Thạc sỹ khoa học môi trường TP. KT Môi trường 8
        5 Đặng Trần Đa Cử nhân công nghệ hóa học TP Xử lý môi trường 15
        6 Trịnh Bích Liên Thạc sỹ Hóa học TP Phân tích – Môi trường 16
        7 Đinh Thị Dịu Cử nhân Hóa học PTP Phân tích – Môi trường 8
        8 Lê An Nguyên Thạc sỹ khoa học môi trường Nghiên cứu viên 8
        9 Lương Thị Hằng Kỹ sư môi trường Nghiên cứu viên 8
     10 Hồ Thị Hòa Thạc sỹ Công nghệ Môi trường Nghiên cứu viên 8
     11 Lê Kim Chung Cử nhân hóa học Nghiên cứu viên 17
     12 Nguyễn Văn Hòa Kỹ sư Hóa học Nghiên cứu viên 10
     13 Lã Thế Giới Kỹ sư Hóa học Nghiên cứu viên 10
     14 Phạm Thị Mai Kỹ sư Hóa học Nghiên cứu viên 7
     15 Lại Thị Thanh Nhàn Cử nhân môi trường Nghiên cứu viên 4
     16 Phan Quốc Bảo Cử nhân khoa học Môi trường Nghiên cứu viên 3
     17 Đinh Duy Chinh Thạc sỹ Khoa học môi trường Nghiên cứu viên 4
     18 Nguyễn Nhật Lan Chi Kỹ sư môi trường Nghiên cứu viên 2
     19 Nguyễn Thị Thanh Hương Kỹ sư môi trường Nghiên cứu viên 2
     20 Nguyễn Thị Hồng Cử nhân Hóa học Nghiên cứu viên 3
     21 Hà Thị Hoài Cử nhân Hóa học Nghiên cứu viên 3
     22 Nguyễn Ngọc Việt Kỹ sư công nghệ Hóa học Nghiên cứu viên 1
     23 Mai Thị Linh Cử nhân Hóa học Nghiên cứu viên 1
     24 Đỗ Hoàng Hoa  Cử nhân kinh tế Chuyên viên 7
     25 Nguyễn Thị Nhung  Cử nhân kinh tế Chuyên viên 7
     26 Đinh Thị Thu  Cử nhân kinh tế Chuyên viên 2
     27 Nguyễn Văn Giang   Lái xe 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *